∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.27/2019) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω69Ν6-8Ι0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_27_19_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2019