∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.24/2019) για την Προμήθεια Ελαίων και Ελιών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκυρήσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:
α. Για το είδος με Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών
Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής
Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για τα είδη με Α/Α 2,3,4 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των
Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24_19_ΓΙΑ_ΕΛΑΙΑ_ΚΑΙ_ΕΛΙΕΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/11/2019