Απόφαση Ματαίωσης & 2 ης Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.14.1/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών-Φρούτων με ΑΔΑ: 785Ν6-ΨΡΒ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’
αριθµ. 14.2/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.14.1/2019, σε
ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106
του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου,
µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η
οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί των λιανικών τιµών του
∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
(Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-Φρούτων, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 785Ν6-ΨΡΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2019