Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 127/19 του 201ΚΕΦΑ για την Αξιοποίηση-Αναβάθμιση Υλικού IC-600 , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Embraer (Ο/Ν:19EE68)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την αξιοποίηση-αναβάθμιση υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Εmbraer (O/N:19EE68).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2019