Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 123/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Blade Pin, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA59)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19EA59) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2019