Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 118/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Carbon Brake Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Embraer (Ο/Ν:19EE61)

Το 201KEΦA προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (O/N:19EΕ61) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/11/2019