Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 103/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φορείων, Κάλυψης Απαιτήσεων Υγειονομικών Συλλογών Επιστράτευσης (Ο/Ν: 183247)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων υγειονομικού υλικού επιστράτευσης .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2019