∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Εξοπλισµού Πληροφορικής (Η/Υ, Λογισµικό, Οθόνες) της 114 ΠΜ, προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΤΑ με ΑΔΑ: 7Μ316-ΘΚΞ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ςυνοπτικό διαγωνισµό σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του
Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο µε έναν (1) οικονοµικό φορέα για την προµήθεια εξοπλισµού
πληροφορικής (CPV: 30213300-8, 30231310-3 και 48000000-8), συνολικής
εκτιµώµενης αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα Ευρώ (45.840,00
€), άνευ ΦΠΑ, ήτοι για το σύνολο των ειδών του πίνακα της Προσθήκης «1» του
Παραρτήµατος «Α» της παρούσας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά µόνο µε βάση τη
χαµηλότερη συνολική τιµή (άθροισµα όλων των υπό προµήθεια ειδών)

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7Μ316-ΘΚΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/10/2019