Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας με ΑΔΑ: 98ΛΡ6-ΣΦΒ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων
Κρέατος, προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης
Αξκών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 98ΛΡ6-ΣΦΒ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2019