Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 08/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης, προς Κάλυψη Αναγκών Αεροδρομίων (Α/Δ) της Π.Α. με ΑΔΑ: 646Χ6-ΟΧΛ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την
προμήθεια Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης, προς κάλυψη αναγκών
Αεροδρομίων (Α/Δ) της Π.Α., σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ»
της παρούσης.

Η Διακήρυηξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 646Χ6-ΟΧΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2019