Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών για Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΖΨΤ6-0Φ3

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών ως το
Παράρτημα «Β» της παρούσας, για Κάλυψη Αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας,
της Λέσχης Αξιωματικών και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α)
111ΠΜ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΖΨΤ6-0Φ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2019