Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 99 /19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών EPOETIN ALFA (RECOMBINANT) PF. SYR INJ.SO.PFS 10000IU PF.SYR, EPOETIN ALFA (RECOMBINANT) PF.SYR INJ.SO.PFS 40000 IU/1, 0ML για Κά λυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ1ΤΠ6-ΑΦΥ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ1ΤΠ6-ΑΦΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/10/2019