Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 24/19 για την Προμήθεια «Τριών (3) Σετ Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε-Π AS-332C1 SUPER PUMA »-ΑΔΑ:6ΛΙ86-ΙΝΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό  τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια «Τριών (3) Σετ  Πλωτήρων ΛΟΖ, (NSN 1680-14-481-2975, P/N 158820-3, EA 3, FWD FLOAT- NSN 1680-14-527-8844, P/N 158565-5, EA 3, AFT LH FLOAT- NSN 1680-14-481-2956, P/N 158566-5, EA 3, AFT RH FLOAT),Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  456.000,00€ (152.000,00€/ ανά σετ)   συμπεριλαμβανομένων των  προβλεπόμενων  κρατήσεων και απαλλασσομενη  από ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2019