Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.18/19 για την προμήθεια «Συσκευής οπτικής τομογραφίας» – ΑΔΑ : ΩΘΚΜ6-ΧΜΓ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας σύμβασης, για την προμήθεια «Συσκευής οπτικής τομογραφίας συνοχής Spectral Domain με έγχρωμη εικόνα, αυτοφθορισμό και αναβαθμίσιμη» προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 161.200,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΘΚΜ6-ΧΜΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019