Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 118/19 για την Προμήθεια Μίας (1) Ακτινολογικής Λυχνίας Megalix CAT 125/35/80-121GW του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΞΜΩ6-Υ9Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΞΜΩ6-Υ9Υ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2019