Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 117/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών OMEPRAZOLE INJ. SOL 40MG/VIAL, OMEPRAZOLE CAP 20MG για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ -ΑΔΑ: 6Τ5Σ6-ΝΞΘ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Τ5Σ6-ΝΞΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019