Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 113/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού της ΜΕΘ του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:60ΥΜ6-ΑΝΝ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:60ΥΜ6-ΑΝΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/11/2019