Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 112/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Συστημάτος Οπτικοποίησης Κερατοειδούς SCHEIMPFLUG του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΟΞΦ6-Η0Β

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΟΞΦ6-Η0Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2019