Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 110/19 για την Ετήσια Συντήρηση Δεκαοκτώ (18) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΟΥ26-8Χ1

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΟΥ26-8Χ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/10/2019