Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 108/19 για την Προμήθεια Δύο (2) Ασύρματων Ψηφιακών Ανιχνευτών- Flat Panel του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251 ΓΝΑ ΑΔΑ: ΩΥ9Υ6-ΚΥΥ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ9Υ6-ΚΥΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2019