Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 107/19 για την Προμήθεια Δύο (2) Συστημάτων Απεικόνισης Οφθαλμού με Σχισμοειδή Λυχνία και Δυνατότητα Καταγραφής για Οφθαλμολογική χρήση του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ9906-ΠΙ9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ9906-ΠΙ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/10/2019