Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 106/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Θεραπευτικού Συστήματος IPL LASER για Οφθαλμολογική χρήση του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΓΣΞ6-Π2Σ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΓΣΞ6-Π2Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2019