Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 103/19 για την Προμήθεια Δύο (2) Αυτόματων Απολυμαντών-Πλυντηρίων Εύκαμπτων Ενδοσκοπίων Μίας Θέσεως για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΠ0Ο6-9ΣΒ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠ0Ο6-9ΣΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2019