Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 102/19 για την Ετήσια Συντήρηση με ανταλλακτικά Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων για τη Γ΄ Κάμερα Philips Brightview Tilt 3/8 του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΤ7Υ6-ΣΕ2

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΤ7Υ6-ΣΕ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2019