Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 101/19 για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος Philips Digital Diagnost VR του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: Ψ14Δ6-Σ6Σ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ14Δ6-Σ6Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2019