Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγ ωνισμού υπ’ Αριθμ. 100/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας TIGECYCLINE SOL. INF 50 MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ4Θ36-Τ9Θ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ4Θ36-Τ9Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/10/2019