Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2019 της 113ΠΜ, για προμήθεια στολών κατάσβεσης – ΑΔΑ: ΩΛΡΓ6-7Γ3

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική – τεχνική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια έντεκα (11) πλήρες σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019