Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αρίθμ. 05/2019 της 350 ΠΚΒ ,για την Προμήθεια ελαστικών – επισώτρων οχημάτων – ΑΔΑ : Ρ4ΒΦ6-ΨΜ0

Η 350 ΠΚΒ καλεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Aριθμό 05/2019 για την Προμήθεια ελαστικών- επισώτρων οχημάτων του Ο/Σ PATRIOT για Κάλυψη Αναγκών Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/10/2019