Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 04/2019 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: ΨΟΩΕ6-9ΚΥ

H 350ΠΚΒ καλεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ), με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια αγαθών θέματος για κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2019