Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 117/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών OMEPRAZOLE INJ. SOL 40MG/VIAL, OMEPRAZOLE CAP 20MG για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ -ΑΔΑ: 6Τ5Σ6-ΝΞΘ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Τ5Σ6-ΝΞΘ

Διακήρυξη Συνοπτικ ού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 115 /19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών TEICOPLANIN P.SV.INJ.F 400MG/VIAL και TEICOPLANIN P.SV.INJ.F 200MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ- ΑΔΑ:6ΖΖΑ6-3ΒΩ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΖΖΑ6-3ΒΩ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 114/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FINGOLIMOD CAP 0,5MG γ ια Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΤΣΧ6-Σ3Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΤΣΧ6-Σ3Μ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 109/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΞΘΦ6-Α8Λ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΞΘΦ6-Α8Λ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2019 της 113ΠΜ, για προμήθεια στολών κατάσβεσης – ΑΔΑ: ΩΛΡΓ6-7Γ3

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική – τεχνική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια έντεκα (11) πλήρες σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Μονάδος.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 113/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού της ΜΕΘ του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:60ΥΜ6-ΑΝΝ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:60ΥΜ6-ΑΝΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου (Εξαιρετικά Παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΝΞΔ6-2ΧΧ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Ελαιόλαδου (εξαιρετικά παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς κάλυψη
των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών και του Πρατηρίου
Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας με την υπογραφή σύμβασης
διάρκειας ενός (1) έτους.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΝΞΔ6-2ΧΧ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως Ισογείου Καταστήματος Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. επί της Οδού Σούτσου 40, Αθήνα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4  30τ.μ. με πατάρι 15τ.μ., επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ.,  ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια:  ΑΔΑ:7Μ3Ρ6-4Α9

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 111/19 για την Ετήσια Συντήρηση Τριών (3) Υπερηχοτομογράφων του 251ΓΝΑ-AΔΑ:78ΩΘ6-ΖΛΒ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:78ΩΘ6-ΖΛΒ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 118/19 για την Προμήθεια Μίας (1) Ακτινολογικής Λυχνίας Megalix CAT 125/35/80-121GW του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΞΜΩ6-Υ9Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΞΜΩ6-Υ9Υ