Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.16.1/19(ως επαναπροκήρυξη του ακυρωθέντος Δ.16/19) για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου”-ΑΔΑ:6ΖΖ66-Χ1Ρ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους για την προμήθεια Φυσικού Αερίου  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 1.770.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6% ή στο ποσό των 1.876.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/10/2019