Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (01/19) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ (ΑΔΑ: 9Ο7Ρ6-ΝΞΙ)

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 προς κάλυψη αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (17.780,00€), άνευ ΦΠΑ [ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (18.846,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%].

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F7%CE%A16-%CE%9D%CE%9E%CE%99

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Συγγράμματα

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/10/2019