Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 8/19) του ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ για την Προμήθεια Σετ Στολών Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδας ΚΕΔΑ/Ρ (ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2)

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά στην προμήθεια oκτώ (8) πλήρη σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστών στελεχών Π.Α. Μονάδας ΚΕΔΑ/Ρ, προϋπολογισθείσας αξίας €12.266,40 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2

Πλήρες σώμα Π.Ε.Ε. 8/19 ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2019