Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 7/19) του ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Αντικατάστασης Μόνωσης Δώματος Ξενώνα ΚΕΔΑ/Ρ – ΑΔΑ: ΩΜΗΦ6-ΜΥΟ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης μόνωσης δώματος ξενώνα ΚΕΔΑ/Ρ, προϋπολογισθείσας αξίας €13.700,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2019