Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 6/19) του ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ για την Προμήθεια Υλικών Μόνωσης, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας – ΑΔΑ: ΩΛΑΔ6-ΑΥ1

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά στην προμήθεια υλικών μόνωσης, προϋπολογισθείσας αξίας €13.782,90 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/09/2019