Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Αντικατάσταση Ατμολέβητα και την Επισκευή Σιδερωτικής Πρέσας Ιματισμού της Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ: ΩΔΩΨ6-ΜΟΒ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για την προμήθεια υλικών και τη διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση ατμολέβητα και την επισκευή σιδερωτικής πρέσας ιματισμού της Μ.ΓΕΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2019