∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.25/2019) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Χοιρινού προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Χοιρινού προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΚΒ06-9ΓΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_25_19_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019