Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 98/19 του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (ΟΗ) Υλικού Valve Linear Directional, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA49)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19EA49) .

Απόφαση Μετάθεσης Διενέργειας

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2019