Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 96/19 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης των Κυλικείων της ΔΑΥ και του 201 ΚΕΦΑ (Α/Δ Ελευσίνας).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης κυλικείων θέματος, έναντι καταβολής μηνιαίου μισθώματος, και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον έτος. Ο χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 18-01-2020.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/10/2019