Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Κυρίου Τροχού, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6A (Ο/Ν: 193392)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ελαστικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2019