Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 91/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Frequency Changer, Κάλυψης Απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar (Ο/Ν:193131)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar.

Επισήμανση: Οι κατασκευαστικοί οίκοι (MFC) του υπό προμήθεια υλικού είναι οι CALIFORNIA INSTRUMENTS DIV (12897),CALIFORNIA INSTRUMENTS CORP (16067),AMETEK (25965) και RADTEC (1PNK2).

Απόφαση Μετάθεση Διενέργειας

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019