Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 108/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Flight Control, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 193448)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019