Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Piston, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193192)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019