Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 106/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Συσκευών Ελέγχου Ποιότητας Καυσίμου (Συσκευές Προσδιορισμού Τάσης Ατμών Προϊόντων Πετρελαίου)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια συσκευών θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Μονάδων της Π.Α.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/10/2019