Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 105/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών MBEU,Συγκροτήματος Καθισμάτων, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 193445)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019