Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 104/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Efis Display, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν:19EG05)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N:19EG05) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019