Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.01/19 του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Δεκατριών (13) Ατόμων, Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στη Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων της Oracle (Oracle DB Server Admin) Έκδοσης 10g.

Το ΚΕΑ προκηρύσσει σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 117 του Ν.4412/16, συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την συνολική (χαμηλότερη) τιμή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δεκατριών (13) ατόμων, προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στη διαχείριση βάσεων δεδομένων της Oracle (Oracle DB Server Admin) Έκδοσης 10g για Ανάγκες του Συστήματος Μηχανογράφησης Εργοστασίων Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΕΠΑ) με αριθμό διακήρυξης Δ.01/19.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2019