Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 79921 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης FOB Ακτίου και Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-177Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης FOB Ακτίου και Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-177Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 950.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2019