Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. 28/19 για την Προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων» – ΑΔΑ : 69ΔΛ6-2Μ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 573.723,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/12/2019