Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:19EE17)

To 201 KΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:19EΕ17)

Απόφαση Μετάθεσης Διενέργειας

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/10/2019